Algemene Voorwaarden

Alle door Contratrend B.V. (hierna te noemen “Contratrend”) geleverde en te leveren producten en diensten inclusief alle websites in eigendom van Contratrend en alle informatie gepubliceerd via elke vorm van communicatie, waaronder communicatie via SMS, elektronisch verkeer waaronder via FIX en API protocollen verzonden informatie, websites, masterclasses, seminars en columns (hierna te noemen “Producten”), zijn eigendom van Contratrend en worden onderhouden door Contratrend.

Onder levering valt elke vorm van levering, direct of indirect via partners. Gebruik, aanschaf en afname van de Producten door iedere natuurlijke en/of rechtspersoon in welke vorm dan ook (hierna te noemen “Opdrachtgever”) zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”). Opdrachtgever dient deze aandachtig door te lezen. Alle informatie, hulp- en communicatiemiddelen van enig andere partij dan Contratrend waarvan Producten gebruik maken, vallen niet onder de definitie van Producten.

Door gebruik, aanschaf of afname van de Producten stemt Opdrachtgever toe met de juridische gehoudenheid aan deze Voorwaarden. Indien u deze Voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij Opdrachtgever deze Producten niet te gebruiken of af te nemen. De Producten bevatten informatie over producten en diensten die worden uitgegeven en/of uitgevoerd door Contratrend en worden gepromoot door Contratrend en gelieerde partners. Contratrend is gevestigd op de Olympisch Stadion 24 1076 DE Amsterdam, Nederland, geregistreerd onder nr. 09165745 van de Kamer van Koophandel Amersfoort.

artikel 1 Algemeen

1. Onder Opdrachtgever wordt iedere partij verstaan die, al dan niet via een overeenkomst met Contratrend, direct of indirect gebruik maakt van de Producten van Contratrend. Hiertoe behoren ook klanten van Opdrachtgever namens wie Opdrachtgever de Producten onder beheer uitvoert.

 1. Onder Diensten wordt verstaan alle door Contratrend en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verstrekken van beursnieuws- en informatie alsmede educatieve handelssignalen om aandelen en afgeleide producten te (ver)kopen via jaarabonnementen, alsmede alle andere door Contratrend ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
  3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Contratrend en Opdrachtgever waarop Contratrend deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Contratrend, voor de uitvoering waarvan door Contratrend derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Contratrend en zijn directie. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever en iedere ander partij, niet zijnde Contratrend, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Contratrend en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
  8. Indien Contratrend niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Contratrend in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomst

1. Opdrachtgever kan via de website, telefonisch of per e-mail aanmelden voor een abonnement van Contratrend. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.

 1. Opdrachtgever kan tevens bestellingen doen voor producten op de website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 2. Alle aanbiedingen van Contratrend zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het Product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  4. Als Contratrend een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Contratrend kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Contratrend dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij AlgoTraders deze schriftelijk bevestigt.
  6. De in een aanbieding en overeenkomst vermelde prijzen zijn in Euro en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Contratrend daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Contratrend anders aangeeft.
  7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Contratrend niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders en overeenkomsten.
 4. Indien de vaste periode van het abonnement is afgelopen, is Contratrend gerechtigd om het abonnement automatisch te verlengen, waarbij Contratrend Opdrachtgever de mogelijkheid biedt om tot 14 (zegge: veertien) dagen voor het verlopen van het abonnement schriftelijk op te zeggen.
 5. Alle door Contratrend uitgebracht aanbiedingen en aangegane overeenkomsten zijn gebaseerd op interpretatie door Contratrend van alle relevante informatie. Afwijkende interpretatie kan leiden tot afwijkende voorwaarden en/of prijzen dan hetgeen is aangeboden en/of overeengekomen.

 

artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging, vergoeding.

1. De overeenkomst tussen Contratrend en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Voor Producten voor bepaalde en onbepaalde tijd is Opdrachtgever vanaf de ingangsdatum een vergoeding verschuldigd, die periodiek in rekening wordt gebracht, tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is bepaald.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Contratrend derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Contratrend dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Contratrend zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4. Contratrend heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Bij het inschakelen van derden zal Contratrend de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Contratrend worden doorbelast aan Opdrachtgever.
  6. Indien door Contratrend of door Contratrend ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  7. Contratrend is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Contratrend de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Contratrend aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Contratrend worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Contratrend zijn verstrekt, heeft Contratrend het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Contratrend ter beschikking heeft gesteld. Contratrend is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Contratrend is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Contratrend zijn diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Contratrend gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Contratrend bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Contratrend op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Contratrend en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
  14. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Contratrend een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
  15. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht blijven in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Contratrend gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Contratrend die daardoor direct of indirect ontstaan.
  16. Indien Contratrend met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Contratrend niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  17. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Contratrend a. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; b. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Contratrend rustende verplichting ingevolge de wet; c. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.
  18. Indien Opdrachtgever van mening is dat de verschuldigde vergoeding of factuur onjuist is, kan Opdrachtgever haar bezwaren binnen zeven (7) dagen schriftelijk kenbaar maken aan Contratrend.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

1. Contratrend is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Contratrend ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Contratrend kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Contratrend bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Contratrend kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Contratrend op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Contratrend de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien Contratrend tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Contratrend gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Contratrend gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Contratrend, zal Contratrend in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Contratrend extra kosten vergt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Contratrend anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Contratrend vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Contratrend op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer-, afleverings- en annuleringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Annulering.

De levering van de producten en diensten, bestaande uit digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt door Contratrend direct beschikbaar gesteld na betaling door Opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling bij Contratrend geeft Opdrachtgever toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) van de Diensten en verklaart Opdrachtgever dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding (herroepingsrecht). Annulering van de Overeenkomst na plaatsing van de bestelling is derhalve niet mogelijk.

artikel 6 Overmacht.

1. Contratrend is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Contratrend geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Contratrend niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Contratrend of van derden daaronder begrepen. Contratrend heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Contratrend zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Contratrend kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Contratrend ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Contratrend gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 7 Gebruik van Producten.

1. De informatie die wordt verstrekt via de Producten of in enige mededeling die een link bevat naar de Producten is louter bestemd voor gebruik door Opdrachtgever en voor informatieve doeleinden. Deze informatie is eigendom van Contratrend en mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Contratrend niet gedupliceerd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt. De inhoud is niet opgesteld met het oog op enige specifieke belegging, financiële situatie of bijzondere behoefte van enige specifieke ontvanger van deze informatie. De informatie die op deze Producten wordt verstrekt, is niet bedoeld voor verspreiding naar of gebruik door enig natuurlijk of rechtspersoon in enig rechtsgebied in enig land waar dergelijke verspreiding of dergelijk gebruik strijdig zou zijn met de aldaar geldende wet- of regelgeving of die enig lid van Contratrend zou onderwerpen aan enige registratieverplichting in dergelijk rechtsgebied of land. Voor zover deze Producten meningen bevatten, worden deze door de Contratrend louter voor informatieve doeleinden verstrekt.
2. De levering van de Producten kan wordt beperkt door de wet- of regelgeving van het land vanwaar Opdrachtgever zich bevindt. Waar dergelijke beperkingen van kracht zijn, dient Opdrachtgever zich omtrent dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen.
3. Alle Producten zijn bestemd voor gebruik door inwoners/rechtspersonen van Nederland als zijnde het rechtsgebied waar dergelijke diensten, producten en informatie worden aangeboden, en deze zijn niet gericht tot of bestemd voor inwoners/rechtspersonen van enig ander rechtsgebied. Inwoners/rechtspersonen van andere rechtsgebieden mogen geen handelingen verrichten die zijn gebaseerd op de informatie van deze Producten.
4. Informatie behorend tot de Producten kan bestaan uit financiële verkooppromotie of publicitaire mededelingen. Wanneer informatie behorend tot deze Producten bestaat uit financiële verkooppromotie of publicitaire mededelingen, is dergelijke informatie uitgegeven door en goedgekeurd voor verspreiding en gebruik in Nederland door Contratrend. Waar enige informatie op deze Producten betrekking heeft op financiële producten, dient u zich te realiseren dat deze informatie slechts marketinginformatie betreft en geen aanbieding of advies is voor de verkoop of aankoop van dergelijke financiële producten, en ook niet als zodanig is bedoeld.
5. De websites behorend tot de Producten zijn zo opgezet dat toegang verloopt via de belangrijkste homepagina’s en via andere pagina’s die wij kunnen voorzien. Indien Opdrachtgever de site rechtstreeks bezoekt via individuele pagina’s die niet voor dergelijk gebruik zijn opgezet, kan het voorkomen dat belangrijke informatie gemist wordt, die van belang is voor de informatie op de Producten.

artikel 8 Aansprakelijkheid.

1. Indien Contratrend aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden is geregeld.
2. Contratrend is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Contratrend is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Contratrend aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Contratrend beperkt tot maximaal éénmaal de door Opdrachtgever betaalde factuurwaarde van de overeenkomst over de afgelopen 6 maanden, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Contratrend is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Contratrend is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Contratrend aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Contratrend toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. Contratrend is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, financieel verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Contratrend of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

artikel 9 Uitsluiting van aansprakelijkheid.

1. Opdrachtgever dient onderstaande bepalingen omtrent “Uitsluiting van Aansprakelijkheid” aandachtig door te lezen aangezien deze onze juridische aansprakelijkheid betreffende gebruik van de Producten uitsluiten of beperken. Deze Voorwaarden en met name deze bepalingen omtrent “Uitsluiting van Aansprakelijkheid” trachten niet op enige wijze onze aansprakelijkheid te beperken voor zover zulks niet is toegestaan onder toepasselijke wetgeving.
2. Ook beperken of sluiten deze Voorwaarden op geen enkele wijze onze verplichtingen en aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever uit waar zulks onder de toepasselijke Nederlandse wet- of regelgeving niet is toegestaan.
3. Wij hebben redelijke maatregelen genomen om de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de inhoud en werking van de Producten te waarborgen, waaronder de daarin opgenomen opinies, verslagen, data, elektronisch verzonden signalen en informatie en SMS berichten. Wij geven geen garantie omtrent de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de inhoud en werking van de Producten en accepteren hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Informatie inclusief data is verzameld door Contratrend op grond van door ons als betrouwbaar geachte bronnen. Daarnaast kan Contratrend gebruik maken van hulpmiddelen en/of communicatiemiddelen van enig andere partij dan Contratrend. Aangezien Contratrend echter dergelijke informatiebronnen, hulp- en communicatiemiddelen niet in eigen beheer heeft, kunnen wij de juistheid, volledigheid, actualiteit, werking en kwaliteit van deze bronnen en middelen niet garanderen, noch de beschikbaarheid op ieder willekeurig tijdstip van de met de Producten geleverde en verzonden data en overige informatie en accepteren hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Contratrend draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid omtrent werking en inhoud van dergelijke informatiebronnen, hulp- en communicatiemiddelen. De meningen, verklaringen of voorstellingen van zaken via de Producten zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van Contratrend. Alle prijsinformatie is slechts indicatief en kan met tijdsvertraging worden gepresenteerd. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, sluiten wij ten volle (expliciete of impliciete) garanties, toezeggingen of voorstellingen van zaken uit, dat de Producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de daarin opgenomen functies, zal worden ge-update, dat toegang daartoe zonder onderbrekingen of foutvrij is, dat gebreken zullen worden verholpen of dat ieder of enig onderdeel van de inhoud of het materiaal of de juistheid, beschikbaarheid of volledigheid van de inhoud van de Producten of enig onderdeel van de inhoud of het materiaal geschikt of beschikbaar is voor gebruik in enig rechtsgebied. Indien Opdrachtgever de Producten vanuit andere rechtsgebieden gebruikt dan Nederland, bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke nationale wetgeving. Wij kunnen de Producten of het updaten van de Producten of enig gedeelte daarvan zonder nadere kennisgeving beëindigen.
4. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid uit hoofde van overeenkomst, onrechtmatige daad, onachtzaamheid of enige wettelijke verplichting (voor zover als toegestaan onder toepasselijke wetgeving) die in verband staat met het gebruik van of de toegang tot de Producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele daarop voorkomende fouten of nalatigheden, of, indien de Producten niet bereikt kunnen worden, enige handeling of nalatigheid van enige andere partij dan Contratrend die betrokken is bij de realisatie en/of uitvoering van de Producten of bij het aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van de gegevens daarop, of enige andere kwestie met betrekking tot uw toegang tot of de onmogelijkheid van toegang tot of het gebruik van de Producten (waaronder onderbrekingen, verwijdering van bestanden, virussen, fouten, gebreken of enige weigering te presteren, communicatiegebreken, diefstal, vernietiging of ongeautoriseerde toegang) ongeacht of de omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke kwestie binnen de controle vielen van Contratrend of enige partij die ondersteunende software of diensten verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte:
a. economische schade (inclusief, maar niet beperkt tot, eventueel verlies van inkomsten, verlies aan vermogen, gegevens, winsten, contracten, gebruik, mogelijkheden, bedrijfsactiviteiten of verwachte besparingen);
b. schade aan goodwill of reputatie;
c. bijzondere, bijkomstige of vervolgschade of financieel nadeel,
geleden of het gevolg van, of in verband met gebruik van de Producten en deze Voorwaarden, zelfs indien een medewerker van Contratrend of enige andere partij omtrent de mogelijkheid daarover was geïnformeerd. Opdrachtgever draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid betreffende zijn beleggingsbeslissingen inclusief de daaruit voortvloeiende aan- en verkopen, onafhankelijk of Opdrachtgever zelf deze beslissingen uitvoert of deze laat uitvoeren door een andere partij, niet zijnde Opdrachtgever zelf, al dan niet onder beheer. Contratrend heeft op geen enkele wijze (direct of indirect) invloed en betrokkenheid bij beleggingsbeslissingen en daaruit voortvloeiende acties, waaronder financiële transacties, van Opdrachtgever en klanten van Opdrachtgever.
5. Toegang tot en gebruik van de Producten, al dan niet via enig andere partij dan Contratrend, is op eigen risico van de Opdachtgever en wij garanderen niet dat het gebruik van de Producten of, waar van toepassing, daarvan gedownload materiaal geen schade kan toebrengen aan enige bezitting, of anderszins de aan het internet verbonden risico’s vermindert of verwijdert, zulks met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gegevens, infecties door computervirussen, spyware, kwaadaardige software, trojans en wormen. Wij aanvaarden verder geen aansprakelijkheid voor schade of financieel nadeel als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht aan de inhoud van de Producten door ongeautoriseerde derden.

 1. Contratrend is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de diensten van Contratrend, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Contratrend om, als een door Contratrend ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
  7. Om de waarde van de Producten voor haar gebruikers verder te verhogen kunnen wij hyperlinks aanbrengen naar andere websites of resources (die geen onderdeel zijn van Contratrend) die u alsdan geheel naar eigen inzicht kunt bezoeken. Van tijd tot tijd kunnen er ook andere websites of resources bestaan (die geen onderdeel uitmaken van Contratrend) die hyperlinks bevatten naar de Producten, hetgeen zowel met als zonder onze toestemming kan gebeuren. Opdrachtgever bevestigt en stemt ermee in dat, aangezien het haar eigen keuze is om dergelijke gelinkte of linkende websites te bezoeken, wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of resources en dat dergelijke externe websites of resources niet namens ons door de betreffende provider beschikbaar worden gesteld, ongeacht de vraag of wij toestemming hebben gegeven voor het bestaan van dergelijke hyperlinks naar de Producten, en dat wij geen beoordeling maken of onze steun uitspreken of anderszins direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor (i) het privacybeleid van dergelijke websites, (ii) de inhoud van dergelijke websites, inclusief (maar niet beperkt tot) advertenties, inhoud, producten, goederen of ander materiaal of diensten op, of beschikbaar via dergelijke websites of resources, of (iii) het gebruik door anderen van deze websites of resources, noch voor enige schade, financieel nadeel of strafbare feiten die worden veroorzaakt of beweerdelijk worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik van, of het afgaan op dergelijke advertenties, inhoud, producten, goederen of overig materiaal of diensten, zoals deze beschikbaar zijn op dergelijke externe websites of resources.
 2. Contratrend is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de website.
  9. Bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op Opdrachtgever van toepassing voor zover de toepasselijke wetgeving dergelijke beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bijkomende of gevolgschade niet toestaat.

artikel 10 Vrijwaring.

De Opdrachtgever vrijwaart Contratrend voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Contratrend toerekenbaar is. Indien Contratrend uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Contratrend zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Contratrend, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Contratrend en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

artikel 11 Persoonlijke gegevens.

In bepaalde omstandigheden kunnen wij informatie van Opdrachtgever bekend maken aan derden buiten Contratrend, zoals:
” wanneer wij toestemming daarvoor hebben van de Opdrachtgever; of
” wanneer dit ons vrij staat of wij daartoe verplicht zijn onder de wet.
Opdrachtgever heeft het recht gratis informatie op te vragen over de bekendmaking van deze informatie aan derden en Opdrachtgever heeft het recht om gratis alle informatie die het betreft te wijzigen en te verbeteren. Om deze rechten uit te oefenen, kan Opdrachtgever contact opnemen met Contratrend, Olympisch Stadion 24, 1076 DE Amsterdam, Nederland.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens.

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Contratrend kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Intellectuele eigendom.

Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegekend, worden alle intellectuele eigendomsrechten in enig gedeelte van de wereld zoals die bestaan in de inhoud van de Producten en die eigendom zijn van Contratrend hierbij voorbehouden.

artikel 14 Eigendomsvoorbehoud.

1. Het in het kader van de overeenkomst door Contratrend geleverde blijft eigendom van Contratrend.
2. Het door Contratrend geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van Contratrend veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Contratrend daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Voor het geval Contratrend zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Contratrend en door Contratrend aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Contratrend zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 15 Auteursrechten.

De inhoud van de Producten wordt beschermd door auteursrechten. Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegekend, zijn deze auteursrechten eigendom van Contratrend. Reproductie in enige vorm van enig onderdeel van de inhoud van de Producten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, behoudens voor het maken van telkens een enkele kopie of een uittreksel louter voor niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat alle auteursrechtelijke vermeldingen en vermeldingen in verband met andere intellectuele eigendomsrechten, die in deze materialen of op de Producten zijn opgenomen of beschreven, met de inhoud behouden blijven. Contratrend behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Contratrend heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 16 Handelsmerken.

De Producten bevatten niet geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Contratrend. Deze handelsmerken zijn inclusief maar niet beperkt tot het ‘Contratrend’ logo, ‘Contratrend’, Bij twijfel of het een handelsmerk betreft van Contratrend kunt u ter opheldering contact opnemen met Contratrend, Olympisch Stadion 24, 1076 DE Amsterdam, Nederland

artikel 17 Advies.

1. De informatie die wordt verstrekt via de Producten geeft uitsluitend inzicht in mutaties en posities van theoretische financiële Model Portefeuilles. De berekende gegevens betreffen uitsluitend theoretische berekeningen. In praktijk gehaalde en te behalen resultaten kunnen hiervan afwijken. De inhoud van de Producten is niet bestemd voor noch levert deze enig financieel-, beleggings-, of professioneel advies en geen enkele communicatie via de Producten dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. Het gebruik van alle door Contratrend aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie als bron voor het nemen van beleggingsbeslissingen voor Opdrachtgever of klanten van Opdrachtgever, al dan niet uitgevoerd door Opdrachtgever zelf, voor eigen rekening of namens klanten, of door een andere partij, niet zijnde Opdrachtgever zelf, geschiedt geheel voor eigen risico. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Waarde en inkomen van via de Producten vermelde financiële instrumenten kunnen zowel dalen als stijgen en beleggers ontvangen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd. Beleggen neemt aanzienlijke risico’s met zich mee. Opdachtgever of klanten van Opdrachtgever, dienen advies in te winnen bij een gekwalificeerde expert voordat hij/zij een beleggingsbesluit neemt.
2. Contratrend en/of haar medewerkers kunnen zowel zakelijk als privé op ieder moment voor eigen rekening financiële instrumenten aankopen of verkopen of posities aanhouden (zowel long als short) die al dan niet betrekking hebben op of afgeleid zijn van de in deze Voorwaarden beschreven Producten. Deze posities kunnen ook afwijken van de gepubliceerde mutaties en posities van de theoretische financiële Model Portefeuilles. Dit kan van invloed zijn op de waarde van de Producten. De Producten nemen geen individuele beleggingsdoelstellingen of de financiële situatie of bijzondere behoeften van individuele Opdrachtgevers in aanmerking. De op de Producten en geleverde producten en/of diensten beschreven financiële instrumenten kunnen ongeschikt zijn als beleggingsinstrument voor de Opdrachtgever. Verder kunnen aan de aankoop van deze instrumenten risico’s zijn verbonden. Informatie omtrent het rendement van een financieel instrument of een onderliggende waarde is altijd gebaseerd op wat deze in het verleden in theorie heeft gedaan. De historische prijsontwikkeling van een financieel instrument of onderliggende waarde vormt op geen enkele wijze een basis voor de verwachting van het toekomstige rendement of een garantie omtrent toekomstig rendement of prijsontwikkeling.
3. De via deze Producten vermelde waarden en prijzen omtrent een bepaald financieel instrument of onderliggende waarde betreffen altijd theoretische waarden en geven niet noodzakelijk de werkelijke waarde of beschikbare prijs weer op de betreffende markt op het moment dat een gebruiker de intentie heeft om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. De op deze Producten vermelde waarden en prijzen houden geen rekening met de omvang van een transactie. Dit betekent dat de omvang van een bepaalde transactie kan resulteren in afwijkende waarden en prijzen.
4. Contratrend verstrekt op generlei wijze enige garantie, aanbeveling, voorstelling van zaken of toezegging omtrent (a) geschiktheid van de via de Producten gepresenteerde financiële instrumenten voor de belegger; (b) de fiscale/boekhoudkundige consequenties van een belegging in de gepresenteerde financiële instrumenten; (c) het toekomstig rendement van onderliggende waarden of financiële instrumenten, alsmede (d) de tijdige en accurate bekendmaking aan gebruikers van de Producten indien de aangegeven limieten zijn bereikt.
5. Contratrend heeft op geen enkele wijze (direct of indirect) invloed en betrokkenheid bij beleggingsbeslissingen en daaruit voortvloeiende acties, waaronder financiële transacties, van Opdrachtgever en klanten van Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever dient alle risico’s zorgvuldig af te wegen voordat zij beleggen in financiële instrumenten en zij dienen (waar nodig) onafhankelijke financiële adviseurs of juridische, boekhoudkundige, belasting- en overige adviseurs te raadplegen voordat zij beleggen in de effecten.

artikel 18 Regulatoire informatie.

Het geregistreerde BTW nummer van Contratrend is NL851147987B01. Het inschrijvingsnummer van Contratrend bij de Kamer van Koophandel is 54075122. Opdrachtgever kan per e-mail contact met Contratrend opnemen op het adres info@Algotraders.nl

artikel 19 Wijziging aan de Producten.

De inhoud van de Producten, waaronder de posities en mutaties van de theoretische Model Portefeuilles en de theoretische modellen/strategieën waarop de posities en mutaties gebaseerd zijn, inclusief deze Voorwaarden betreffen een momentopname en kunnen door Contratrend zonder kennisgeving worden gewijzigd. Contratrend is niet verplicht verouderde informatie op de Producten te verwijderen of deze uitdrukkelijk te markeren als verouderde informatie. Wij wijzen erop dat Opdrachtgever niet dient aan te nemen dat de inhoud van de Producten altijd actueel of bijgewerkt is, en de inhoud dient ook niet te worden gebruikt als vervanging voor uw onafhankelijke oordeelsvorming. Opdrachtgever dient eventuele op de Producten geplaatste publicaties of disclaimers aandachtig te lezen en overeenkomstig deze informatie te handelen.

artikel 20 Communicatie.

Alle communicaties tussen Opdrachtgever en Contratrend kan door Contratrend worden bewaard, binnen de limieten van het toepasselijke recht. Dergelijke communicatie is eigendom van Contratrend en geldt, tenzij sprake is van een kennelijke fout, als uitsluitend bewijs van de communicatie en kan worden gebruikt als bewijsmateriaal bij eventuele geschillen.

artikel 21 Internet communicatie.

Teneinde de veiligheid van de systemen te waarborgen, medewerkers te beschermen en fraude en andere strafbare feiten op te sporen, behoudt Contratrend het recht voor, binnen de limieten gesteld door het toepasselijke recht, alle internet communicaties te monitoren, inclusief alle web- en e-mailverkeer, in en uit haar domeinen. Monitoren omvat tevens de controle op maar is niet beperkt tot: virussen en andere kwaadaardige codes, criminele activiteiten en het gebruik van inhoud dat ongeautoriseerd is en strijdig met het beleid van Contratrend.

artikel 22 Beleggingsproducten en diensten.

Via deze Producten worden geen beleggingsproducten en diensten verleend zoals bedoeld in de Nederlandse wet op het financieel toezicht of de Belgische wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen.

artikel 23 Overige belangrijke informatie.

1. De via de Producten opgenomen informatie en meningen vormen geen openbare aanbieding onder enige toepasselijke regelgeving of een aanbieding tot verkoop of een uitnodiging voor een aanbieding tot aankoop van financiële instrumenten of enig advies of aanbeveling met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten of een voorstelling van zaken dat enige beleggingsstrategie of bepaalde financieel instrument voor Opdrachtgever geschikt zijn.
2. De Producten bevatten bepaalde “toekomstgerichte verklaringen” hetgeen herkenbaar is aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie zoals “verwachten”, “schatten”, “voorzien”, “dient”, “is van plan”, “plant”, “waarschijnlijkheid, “target”, “doel”, “oogmerk”, “zal”, “trachten”, “vooruitzicht”, “optimistisch”, “verwachtingen”, en soortgelijke uitdrukkingen of variaties op dergelijke uitdrukkingen.
3. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de in de toekomstgerichte verklaringen op de Producten geschatte resultaten zijn onder andere, maar niet beperkt tot, de algemene economische omstandigheden; het monetaire en rentetarievenbeleid van de centrale banken, onverwachte schommelingen in rentetarieven, wisselkoersen van vreemde valuta, prijzen van goederen of aandelen, wijzigingen in bestaande wet- en regelgeving of belastingen, wijzigingen in mededingingsrechtelijke factoren of op het gebied van prijsbepaling, natuurlijke en andere soorten rampen, een onmogelijkheid om bepaalde risico’s financieel af te dekken, de toereikendheid van verliesreserves, acquisities of reorganisaties, technologische veranderingen, wijzigingen in het bestedingspatroon of het spaarpatroon van consumenten. De via de Producten vermelde toekomstgerichte verklaringen zijn slechts indicatief en geldig op de datum van het betreffende document zelf, en Contratrend aanvaardt geen verplichting om enige toekomstgerichte verklaring te updaten om deze daarmee aan te passen aan gebeurtenissen of omstandigheden van latere datum.
4. Opdrachtgever dient zelf na te gaan of een bepaalde beleggingsstrategie of de aankoop of verkoop van enig financieel instrument voor haar geschikt is, gelet op haar eigen beleggingsbehoeften, doelstellingen, in te nemen risico’s en financiële omstandigheden. Dit geldt ook als Opdrachtgever de aan- of verkoop, al dan niet onder beheer, laat uitvoeren door een andere partij, niet zijnde zij zelf. Vragen omtrent de geschiktheid van een belegging voor haar specifieke financiële en belastingsituatie dienen te worden voorgelegd aan uw financiële en belastingadviseurs. Bepaalde via de Producten vermelde beleggingsstrategieën en beleggingsproducten staan wellicht niet open of zijn niet geschikt voor iedere persoon.
5. De via de Producten gepresenteerde informatie is onderworpen aan en dient te worden gelezen in samenhang met alle overige openbaar beschikbare informatie, inclusief, waar van toepassing, alle door Contratrend gepubliceerde documenten waarmee nadere informatie openbaar wordt gemaakt. Met name worden de voorwaarden van een Product beheerst door de toepasselijke documenten waarmee dergelijke voorwaarden worden vastgesteld. In geval van tegenstrijdigheden tussen de informatie op de Producten omtrent een bepaald financieel instrument en de voorwaarden zoals die zijn uiteengezet in of nader worden bepaald op grond van de stukken waarin de voorwaarden van uitgifte of overeenkomst worden bepaald, zijn de aldus nadere gespecificeerde of bepaalde voorwaarden gezaghebbend. Personen die op enig moment financiële instrumenten verwerven, dienen dit louter te doen op grond van hun eigen oordeel omtrent de verdiensten of de geschiktheid van het financieel instrument voor hun persoonlijke doeleinden en alleen op grond van informatie zoals is opgenomen in de openbaar toegankelijke informatie, een en ander nadat zij professioneel en overig advies hebben ingewonnen, als van toepassing of noodzakelijk, en daarbij niet zijn afgegaan op via de Producten opgenomen informatie. De informatie is niet toegesneden op enige belegger in het bijzonder en vormt geen individueel beleggingsadvies.
6. Aan de aankoop en verkoop van financiële instrumenten zijn risico’s verbonden. Met name wijzigingen in (a) rentetarieven en wisselkoersen, (b) het krediet van een uitgever van een effect, en (c) het politieke klimaat, kunnen een negatief effect hebben op de waarde, prijs of het rendement van de vermelde financiële instrumenten. Tenzij anderszins vermeld, is de eventuele prijsinformatie via deze Producten slechts indicatief en onderworpen aan veranderingen en vormt dit geen aanbieding tot handel. Tenzij anderszins vermeld, zijn de vermelde prijzen exclusief belastingen en leveringskosten.
7. Informatie of nog te publiceren financiële informatie via de Producten en de via de Producten beschikbaar gestelde of nog beschikbaar te stellen informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepubliceerd via de Producten. Geen rechten kunnen worden ontleend aan financiële informatie die is gepubliceerd of nog wordt gepubliceerd via de Producten, of beschikbaar is gesteld of nog beschikbaar wordt gesteld via de Producten, waaronder alle rechten ter zake van de juistheid en volledigheid van dergelijke informatie.

 1. De Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden tot het doen van negatieve uitlatingen op online platforms dan wel op sociale media, die op enigerlei wijze schadelijk (kunnen) zijn voor de (goede naam van) Contratrend.

 

artikel 24 Betaling en incassokosten.

1. Wanneer Opdrachtgever een overeenkomst voor een Product aangaat, ontvangt zij een factuur. De abonnementen en de daarbij behorende diensten gaan echter pas in nadat de betaling is ontvangen. Eventuele restitutie is niet mogelijk. Wanneer Opdrachtgever een Product aanschaft, ontvangt Opdrachtgever een factuur. Opdrachtgever krijgt toegang tot het Product nadat de betaling is ontvangen. Eventuele restitutie is niet mogelijk.
2. Betaling van een factuur dient steeds te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum, op een door Contratrend aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Contratrend aangegeven. Contratrend is gerechtigd om periodiek te factureren.
3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van één (1)% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Contratrend heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Contratrend kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Contratrend kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Contratrend verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 6. BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Contratrend echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 25 Verlenging Product.

De overeenkomst voor Producten met een looptijd wordt aangegaan voor een bepaalde duur van één (1) jaar, tenzij anders vermeld. De overeenkomst wordt verlengd voor een periode van dezelfde duur als de afsluitduur, tenzij een partij deze schriftelijk opzegt tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. De abonnementen en de daar bijbehorende diensten gaan weer in nadat de betaling voor de volgende periode is ontvangen.

artikel 26 Afdwingbaarheid.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden omtrent gebruik en toegang tot deze Producten als on afdwingbaar wordt beschouwd tast zulks niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen aan en alsdan zal deze bepaling worden vervangen door een afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk de bedoeling van de on afdwingbare bepaling benadert.

artikel 27 Toepasselijk recht en geschillen.

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Contratrend partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar zijn woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Contratrend is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Contratrend het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

© 2020 Contratrend B.V. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden.

Menu